Råd og utval


Soknerådet arbeider for å vekkja og næra det kristelege livet i soknet og har dermed ansvar for kyrkjeleg undervisning, kyrkjemusikk, diakoni og ikkje minst for å leggje til rette for at det kan haldast gudstenester og kyrkjelege handlingar her i Bø.

Soknerådet har også ansvar for kyrkjebygningane, kyrkjegarden og kyrkjekontoret. Det er arbeidsgjevar for kyrkjeverjen. kyrkjemusikarane, trusopplæringsmedarbeidarar, kyrkjetenarane og kontorpersonalet.

Soknerådet:

Ann Kristin Vestgarden (leiar)
Ulf Bruno Vege (nestleiar)
Nils Ivar Agøy
Helga Sannes Marthinsen
Gunhild Aslaksdotter Flatmo 
Marita Svalbjørg
Veronika Olsen
Bjørg Momrak
Axel Bugge (sokneprest)
Borgar Torbjørn Kaasa (representant for kommunen)
John Bjarne Tveita(varamedlem)
Gunn Hauggrav Seljebotn (varamedlem)
Svein Myhre (varamedlem)
Helge Bjørnfeld (varamedlem)

Soknerådet har sett ned følgjande faste utval:

Fellesrådsutvalet (delegerte fellesrådssaker)
Arbeidsutvalet (førebur soknerådsmøta)
Administrasjonsutvalet (arbeidsgjevarfunksjonen)
Gudstenesteutvalet
Trusopplæringsutvalet
Givartenesteutvalet
Diakoniutvalet
Kulturutvalet