Korskulen i Bø kyrkjelyd

Korskulen i Bø fylgjande tilbod:

Babysong: Foreldre med born 0-1 år
Musikkleik: Forledre med born 1 og 2 år
Minikoret: Born frå 3-5 år
SingLett: Born frå 1.-3. klasse
Seltin: Born frå 4.-7. klasse
Ragazze: Jentekor frå 8. klasse og oppetter
Kyrkjekoret: Kor for vaksne i alle aldrar

Korskulen er drifta av Bø sokneråd, og blir drive som ein profesjonell korskule for born, ungdom og vaksne. For å sikre eit godt pedagogisk og musikalsk nivå er det naudsynt med ein effektiv organisasjon, og båe kyrkjemusikarane dreg lasset saman. (Jfr. Kyrkjemusikalsk plan, Bø sokneråd) Kyrkjemusikarane er dei kunstneriske og musikalske leiarane for alle gruppene tilknytta korskulen. Grete Hasselgård Sele (musikkpedagog)og Rolf Axelsen Lie (organist) har begge utdanning i og lang erfaring frå korarbeid, og frå pedagogisk arbeid med barn. Korerfaringa strekk seg frå barnekor og gospelkor, via studentkor til klassisk kyrkjekor.

Korarbeidet er ein av grunnpilarane i kyrkjelyden, og er i tillegg til det musikalske også ein viktig del av kyrkja si trusopplæring. Gjennom songen får både vaksne og unge korsongarar eit nært og personleg forhold til kyrkja og gudstenesta, og er med på å gje kyrkjelyden eit variert uttrykk og inntrykk av trua og truslivet. Korskulen i Bø har som føremål å samle både barn, ungdom og vaksne i eit sangfellesskap der den kristne bodskapen er synleg. På denne måten er korskulen i Bø både kyrkjelydsarbeid, trusopplæring og kunstnerisk arbeid på ein gong.

Hausten 1997 blei Minikoret og SingLett starta opp som ein del av arbeidet til organisten i Bø kyrkjelyd. Frå før av fanst det eit godt etablert kyrkjekor for dei vaksne songarane. Korarbeidet er i stadig utvekling,  og nye grupper med ulike behov har vokse fram.

Ung Kirkesang er ein landsdekkande organisasjon med meir enn 8000 medlemmer. Barnekora i Bø er medlem av Ung Kirkesang. Med alle våre aktive songarar, har Barnekora i Bø utemerka seg i den nasjonale organisajonen. Korleiarane våre, Rolf og Grete, er og aktive i Ung Kirkesang Agder og Telemark (UKAT) www.sang.no

.

VELKOMMEN TIl SINGLETT

Informasjon om opplegget «kor-etter-skuletid»:

SingLett Bø kyrkjelyd sitt kor for dei  som går i 1., 2. og 3. klasse. Vi har mykje moro saman, både musikalsk og sosialt! Det kostar kr 500,- pr semester å vere medlem i Korskulen. Dere finn påmeldingsskjema på www.korskulen.no

SingLett har øvingar kvar torsdag klokka 15.00-16.00 frå slutten av august og fram til midten av mai, med unnatak av skulen sine ferie-/fridagar. Siste ordinære øving føre jul er torsdag 10. desember.

Nokre vaksne frå Korskulen sørger for at barna får følgje frå skulen klokka 14.00; «Gåbuss» frå Bø skule – minibuss frå Folkestad skule. 

Øvingane er på Bø bedehus, og vi tilbyr eit enkelt brødmåltid før øvinga. Barna må bli henta på bedehuset seinast klokka 16.30. 

I tillegg til øvingane, deltar SingLett på nokre familiegudstenestar i Bø kyrkje, og ein til to konsertar i året. Det er viktig både for barna si oppleving og gleda av å synge i kor, og for dei andre songarane i koret, at de som føresette prioriterar å stille opp på når koret opptrer!

 

Dersom det er nokre av borna som har spesielle behov er det fint om de tek kontakt slik at vi kan løyse det på best mogleg måte saman med dere som er føresette.

Første øving i haust: Torsdag 27. august.

Leiarar i SingLett er Grete Hasselgård Sele (musikkpedagog og korleiar) og Rolf Axelsen Lie (organist/pianist og korleiar). Du må gjerne stikke innom  «Korskulen i Bø» på facebook for å sjå meir av kva me driv med! 

Viktig!: SingLett er ikkje kobla til skulen sin SFO, og all kommunikasjon må gå direkte til ein av korleiarane!

Har du spørsmål, kan du kontakte 

Rolf, tlf: 951 83 11 eller Grete, tlf: 915 56 348